Zpráva pro všechny včelaře ZO Újezd

Prosím všechny členy naší ZO, kteří chovají včely, aby do pondělí 10. září 2018 odevzdali vyplněnou žádost na dotaci 1 D pro letošní rok a také vyplněnou druhou stranu tiskopisu – statistiku. Pokud o dotaci nežádají, je třeba  nahlásit počet včelstev, které mají k 01.09.2018. Současně je možné přinést i vyplněné hlášení pro Hradišťko pod Medníkem o počtu včelstev.
Tyto doklady je možné odevzdat mně osobně nebo vhodit do poštovní schránky fary a oznámit mi prostřednictvím SMS, že jste tak učinili, vybírám ji pravidelně.

Děkuje a všechny zdraví  Mgr. P. Jan Můčka, jednatel ZO

Zahájení činnosti včelařského kroužku

  • Láká vás poznávání nový světů, živočichů rostlin a našeho okolí?
  • Chcete se naučit nové věci, prospět přírodě, přinést domů dobrý med?
  • Máte odvahu?
  • Dovedete překonávat sami sebe?

 
Tak vás zveme mezi nás – VČELAŘE.
Budeme se od dubna pravidelně scházet na našem včelíně pro mladé včelaře v Újezdě
a pomůžeme vám proniknout do krás včelaření 
a do tajemství života včel.

Více informací: Jarmila Machalíčková, tel.: 776 577 901
                                                   e-mail: jarmila-m@seznam.cz

První setkání mladých zájemců o včelaření se uskuteční dne 21.4.2017 v 15.30 hodin na faře v Újezdě.

Po krátké informaci půjdeme na včelín.
S sebou oblečení vhodné pro včelaření –  dlouhé kalhoty, bunda nebo mikina s dlouhým rukávem.

Výroční členská schůze 28. ledna 2017

Schůzi zahájil přítel Jan Můčka. Seznámil přítomné o odstoupení předsedy přítele Šafaříka ze zdravotních důvodů a s dnešní volbou nového předsedy na zbytek volebního období.
Přítel Jan Šafařík přivítal přítomné členy a hosty. Vyzval přítomné členy k uctění památky zesnulého přítele Švarce, který byl okresním předsedou svazu. Poděkoval za spolupráci s ostatními členy výboru. Uvedl, že po uplynulých těžkých letech zůstalo 7 včelařů bez včelstev a taky dodal, že doufá v pozitivní změnu a navýšení včelstev v ZO.

Přítel Můčka navrhl, aby byl přítel Šafařík čestným předsedou a členem spolku. Což bylo odhlasováno.
Přítel Hlavička ve své zprávě vyzvedl důležitost komunikace mezi členy výboru a zejména důvěrníků obcí s ostatními členy organizace. Oznámil, že z důvodu odstěhování přítele Harabiše nastala změna důvěrníka v Loučce, a to na přítele Novosáda.
Zpráva jednatele přítele Můčky seznámila přítomné členy s průběhem včelařského roku, výskytu a dopadu včelího moru, následné bezproblémové provedení kontrol nařízené zákonem. A také upozornil na konání včelařských přednášek.
Pokladní Mgr. Machalíčková seznámila členy naší organizace s příjmy a výdaji za uplynulý rok a se současným stavem finančních prostředků. Poděkovala příteli Hlavičkovi za finanční dar na pokrytí nákladů spojených s pořízením praporu spolku. Z přítomných hostů pozdravil jednání pan Vladimír Kráčalík starosta obce Újezd, který zároveň poděkoval příteli Šafaříkovi za dlouholetou spolupráci. Starostka obce Loučka, Martina Bartošová,  pan Milan Onderka za myslivecké sdružení a pan Šůstek za hasičský sbor, také pozdravili přítomné

a poděkovali za pozvání. Zprávu revizní komise přednesl přítel Kovařík a sdělil, že účetnictví je vedeno přehledně, prostředky byly vynaloženy účelně a nebylo zjištěno žádných nedostatků.
Dalším bodem bylo hlasování o obsazení uvolněného postu předsedy ZO. Po sečtení hlasů volební komisí bylo oznámeno vítězství přítele Pavla Machů z Vysokého Pole a to počtem 8 hlasů z celkového počtu 25 platných hlasovacích lístků.

Schůze skončila přátelskou besedou a občerstvením v 17:30 hodin.
Zapsala:           Marta Dohnalová