Výroční členská schůze 28. ledna 2017

Schůzi zahájil přítel Jan Můčka. Seznámil přítomné o odstoupení předsedy přítele Šafaříka ze zdravotních důvodů a s dnešní volbou nového předsedy na zbytek volebního období.
Přítel Jan Šafařík přivítal přítomné členy a hosty. Vyzval přítomné členy k uctění památky zesnulého přítele Švarce, který byl okresním předsedou svazu. Poděkoval za spolupráci s ostatními členy výboru. Uvedl, že po uplynulých těžkých letech zůstalo 7 včelařů bez včelstev a taky dodal, že doufá v pozitivní změnu a navýšení včelstev v ZO.

Přítel Můčka navrhl, aby byl přítel Šafařík čestným předsedou a členem spolku. Což bylo odhlasováno.
Přítel Hlavička ve své zprávě vyzvedl důležitost komunikace mezi členy výboru a zejména důvěrníků obcí s ostatními členy organizace. Oznámil, že z důvodu odstěhování přítele Harabiše nastala změna důvěrníka v Loučce, a to na přítele Novosáda.
Zpráva jednatele přítele Můčky seznámila přítomné členy s průběhem včelařského roku, výskytu a dopadu včelího moru, následné bezproblémové provedení kontrol nařízené zákonem. A také upozornil na konání včelařských přednášek.
Pokladní Mgr. Machalíčková seznámila členy naší organizace s příjmy a výdaji za uplynulý rok a se současným stavem finančních prostředků. Poděkovala příteli Hlavičkovi za finanční dar na pokrytí nákladů spojených s pořízením praporu spolku. Z přítomných hostů pozdravil jednání pan Vladimír Kráčalík starosta obce Újezd, který zároveň poděkoval příteli Šafaříkovi za dlouholetou spolupráci. Starostka obce Loučka, Martina Bartošová,  pan Milan Onderka za myslivecké sdružení a pan Šůstek za hasičský sbor, také pozdravili přítomné

a poděkovali za pozvání. Zprávu revizní komise přednesl přítel Kovařík a sdělil, že účetnictví je vedeno přehledně, prostředky byly vynaloženy účelně a nebylo zjištěno žádných nedostatků.
Dalším bodem bylo hlasování o obsazení uvolněného postu předsedy ZO. Po sečtení hlasů volební komisí bylo oznámeno vítězství přítele Pavla Machů z Vysokého Pole a to počtem 8 hlasů z celkového počtu 25 platných hlasovacích lístků.

Schůze skončila přátelskou besedou a občerstvením v 17:30 hodin.
Zapsala:           Marta Dohnalová